• Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 Algemeen

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een bestelling bij ons plaatst.
  2. van Stijn Bouwmaterialen handelend onder de naam van Stijn Bouwmaterialen is gevestigd te IJsselstein en ingeschreven bij het handelsregister met volgend Kvk-nummer 86606166 en BTWnummer NL004278018B24
  3. Via onze website kunt u onder meer specifieke informatie vinden over onze producten.
  4. Klanten zijn voor ons natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Zakelijke klanten zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep en bedrijf.
  6. Derden kunnen helpen met het plaatsen – buiten van Stijn Bouwmaterialen om – van het gewenste product echter dienen de klant en de derde hier op eigen initiatief afspraken over te maken.
  7. Onze klanten kunnen in beginsel een beroep doen op hun herroepingsrecht. Dat betekent dat de klant de mogelijkheid heeft om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
  8. Indien de Klant de opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze ongeldig tenzij van Stijn Bouwmaterialen schriftelijk hiermee instemt.
  9. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van van Stijn Bouwmaterialen en op elke overeenkomst die op afstand tot stand gekomen is tussen klant en van Stijn Bouwmaterialen.
  10. Alvorens de overeenkomst op afstand gesloten wordt, zal van Stijn Bouwmaterialen deze algemene voorwaarden en haar privacy statement aan de klant digitaal beschikbaar stellen.
  11. Indien er naast deze voorwaarden specifieke voorwaarden gelden dan zal van Stijn Bouwmaterialen de klant hiervan op de hoogte stellen.
  12. Van Stijn Bouwmaterialen heeft als leveringsgebied uitsluitend Nederland.
  13. Van Stijn Bouwmaterialen levert onder aanvullende voorwaarden ook maatwerk producten, vraag naar de mogelijkheden.
  14. Naast deze algemene voorwaarden kunnen specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, indien bepalingen tegenstrijdig zijn dan gelden de aanvullende voorwaarden.
  15. Een overeenkomst die tussen van Stijn Bouwmaterialen en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één ofmeer technieken voor communicatie op afstand noemen we een overeenkomst op afstand.
  16. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

  Artikel 2 Het aanbod en de overeenkomst

  1. Het assortiment bestaat uit terrasoverkappingen, speeltoestellen, schuttingen, vlonders, hekwerken, tuinhout en toebehoren. De productbeschrijvingen kunt u vinden bij het desbetreffende product.
  2. Indien voor aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur of onder bepaalde voorwaarden gelden dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
  3. Het aanbod gedaan door van Stijn Bouwmaterialen bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Indien van Stijn Bouwmaterialen gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn dit waarheidsgetrouwe beelden van de aangeboden producten, let wel dat kleuren en houtstructuren kunnen afwijken van de afbeelding.
  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor van Stijn Bouwmaterialen.
  5. Wanneer u een van onze producten wenst te bestellen dan kunt u het gewenste product in uw winkelwagen plaatsen, wanneer u afrekent hebben wij uw NAWgegevens nodig om uw bestelling te kunnen leveren. Tevens kunt u hier kiezen voor een de gewenste leveringsmethode, zo kunt u het product laten leveren of bij ons ophalen.
  6. Wanneer u een bestelling heeft geplaatst dan ontvangt u een mail met de bevestiging hiervan, echter houdt dit niet in dat uw order automatisch wordt verwerkt hiervoor dient alvorens een betaling te geschieden.
  7. Wanneer de betaling is voltooid ontvangt u een aankoopbevestiging, op dat moment wordt de order door ons verwerkt. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.
  8. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant
  9. Indien de overeenkomst via elektronische weg gesloten is dan kan de klant de overeenkomst ontbinden tot het moment dat bevestiging van de bestelling en daarmee de order daadwerkelijk verwerkt wordt door van Stijn Bouwmaterialen.
  10. van Stijn Bouwmaterialen heeft het recht om zich binnen de gestelde wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsvoorwaarden kan doen, indien van Stijn Bouwmaterialen onder de impressie is dat er omstandigheden of aanduidingen zijn dat klant niet kan voldaan aan zijn/haar verplichtingen dan is van Stijn Bouwmaterialen gerechtigd om de bestelling te weigeren.
  11. Wat betreft de leveringsvoorschriften ontvangt de klant per mail specifieke instructies.

  Artikel 3 Prijzen

  1. De prijzen weergegeven op de website worden in beginsel weergegeven inclusief BTW. Gedurende de in het aanbod vermelde termijn worden de prijzen niet verhoogd met uitzondering van Btw-tarieven.
  2. In afwijking met lid 1 kan van Stijn Bouwmaterialen de prijzen aanpassen indien deze het gevolg zijn van schommelingen op de financiële markt waar van Stijn Bouwmaterialen geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is uitsluitend toegestaan indien dit op een wettelijk bepaling of dergelijke bepaling gebaseerd is.

  Artikel 4 Nakoming, garantie en Aansprakelijkheid

  1. Van Stijn Bouwmaterialen staat in voor het feit dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en – op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst – de wettelijke voorschriften.
  2. Van Stijn Bouwmaterialen biedt geen aanvullende garantie naast de garantie die gegeven wordt door haar leveranciers, meer informatie over deze garantiebepalingen, klik hier.
  3. Indien er garantie problemen zijn dan zal van Stijn Bouwmaterialen zich inspannen en bemiddelende rol te vervullen tussen de leverancier en de klant.
  4. van Stijn Bouwmaterialen is voor schade slechts aansprakelijk indien en voor zover het een direct en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van van Stijn Bouwmaterialen.
  5. De wettelijke aansprakelijkheid van van Stijn Bouwmaterialen eindigt te allen tijde twaalf maanden na de levering.
  6. De totale wettelijke aansprakelijkheid van van Stijn Bouwmaterialen is (inclusief maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid) beperkt tot het maximale factureringsbedrag van de desbetreffende bestelling.
  7. De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringg van van Stijn Bouwmaterialen in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
  8. Alle aansprakelijkheid van van Stijn Bouwmaterialen voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering en aanspraken van eindgebruikers is nadrukkelijk uitgesloten.
  9. De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen gelden niet alleen contractueel maar ook voor wettelijke aansprakelijkheden en zullen van toepassing zijn ongeacht enige tegengestelde bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst.
  10. De klant heeft de plicht om in het geval dat zich schade zich voordoet deze schade te beperken en zich onmiddellijk te melden bij van Stijn bouwmaterialen.
  11. Alle adviezen en aanbevelingen gedaan door van Stijn Bouwmaterialen zijn vrijblijvend en van Stijn Bouwmaterialen is hiervoor niet aansprakelijk.
  12. van Stijn Bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor die gevallen waarbij de klant foutieve of incomplete informatie heeft verstrekt.
  13. De klant vrijwaart van Stijn Bouwmaterialen tegen alle aanspraken van derden.
  14. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Stijn Bouwmaterialen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor van Stijn Bouwmaterialen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel of materieel, weersomstandigheden, leveringsproblemen, brand, bedrijfsen technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Van Stijn Bouwmaterialen ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van van Stijn Bouwmaterialen niet beschikken over voldoende gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens door klant, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door klant.
  15. Indien Van Stijn Bouwmaterialen als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan haar verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling in expliciete bewoording van de overmacht door Van Stijn Bouwmaterialen en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te beëindigen.
  16. In geval van overmacht is klant niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  17. Indien Van Stijn Bouwmaterialen als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan haar verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling in expliciete bewoording van de overmacht door Van Stijn Bouwmaterialen en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te beëindigen. 16. In geval van overmacht is klant niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

  Artikel 5 Herroepingsrecht

  1. Een klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Uiteraard vernemen wij graag de reden waarom een beroep doet op uw herroepingsrecht. Klik hier om meer te weten over retourneren.
  2. De termijn gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt of in ontvangst neemt. Indien er sprake is van gespreide verzending dan geldt het tijdstip waarop het laatste product ontvangen is door de klant.
  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.
  5. De terugbetaling hoort binnen maximaal 14 dagen plaats te vinden.
  6. Van Stijnbouwmaterialen accepteert slecht gehele retourzendingen en geen gedeeltelijke retourzendingen.
  7. De terugbetaling vindt plaats vanaf het moment dat van Stijn Bouwmaterialen de producten ontvangen en geïnspecteerd heeft.
  8. Indien blijkt dat de producten beschadigd zijn in de tussentijd dan zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden en zal er een bedrag dat evenredig is aan de schade ingehouden worden op het nog te ontvangen bedrag.
  9. Ten aanzien van maatwerk producten of producten waarvan de prijs gebonden ia aan schommelingen op de financiële markt waar van Stijn Bouwmaterialen geen invloed op heeft geldt dat deze door hun aard in beginsel niet te retourneren zijn.
  10. Indien de klant wenst zijn herroepingsrecht uit te oefenen dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken en hierbij de volgende gegevens te vermelden: NAW-gegevens, mededeling herroeping, bestelnummer, besteldatum, handtekening en indien gewenst de reden voor retour.
  11. Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 6 Levering en uitvoering

  1. Van Stijn Bouwmaterialen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van maatwerk aanvragen.
  2. Als plaats voor de levering geldt het opgegeven adres bij de bestelling.
  3. In beginsel zal van Stijn Bouwmaterialen binnen 5 werkdagen leveren onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen. Indien het proces vertraagt dan zal van Stijn onmiddellijk hierover de klant informeren. Voor actuele levertijden, klik hier.
  4. Indien de producten niet leverbaar meer zijn of er een onredelijke levertijd geboden kan worden dan heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of te wijzigingen zodat op een andere wijze een oplossing gevonden kan worden.
  5. Het risico van beschadigingen en/of ontbreken van producten berust bij van Stijn Bouwmaterialen tot het moment dat de goederen bij de voordeur van de klant afgeleverd zijn dan wel tot het moment dat de klant de goederen bij van Stijn Bouwmaterialen in ontvangst neemt.
  6. Indien de klant bij de levering gebreken ontdekt dan dient zij hiervan binnen 24 uur na de levering of direct bij de ontvangst name melding te maken. De melding dient schriftelijk te geschieden en dient voorzien te zijn van foto’s en een omschrijving van de schade.

  Artikel 7 Betaling

  1. Betaling dient in beginsel direct voldaan te worden bij het plaatsen van de bestelling.
  2. Na het voltooien van de betaling ontvangt de klant van van Stijn Bouwmaterialen een digitale factuur. Deze factuur geldt in beginsel ook als garantiebewijs, de klant is dan ook verplicht deze factuur te bewaren op een duurzame gegevensdrager.
  3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan van Stijn Bouwmaterialen te melden.
  4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door van Stijn Bouwmaterialen is gewezen op de te late betaling en van Stijn Bouwmaterialen de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de van Stijn Bouwmaterialen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant.

  Artikel 8 Verplichtingen klant

  1. Van Stijn Bouwmaterialen levert de producten met een gebruiksaanwijzing om de producten op een correcte wijze te monteren. Voor de gevallen dat de klant afwijkt van de voorschreven monteerwijze dan handelt klant voor eigen rekening en risico.
  2. Van Stijn Bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het foutief of ondeugdelijk monteren van de producten.
  3. De klant is verantwoordelijk dat hij/ zij de juiste maatvoeringen doorgeeft aan van Stijn Bouwmaterialen, indien de maatvoering onjuist blijkt te zijn bij levering dan is de klant hiervoor zelf verantwoordelijk.
  4. Indien er zich omstandigheden voordoen die van belang zijn op de aflevering, het proces of de producten dan dienen deze onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden aan van Stijn Bouwmaterialen.
  5. De klant draagt zorg dat de levering zo goed mogelijk kan verlopen, indien er bijzonderheden zijn dan dient de klant dit voorafgaande de levering te melden.
  6. Indien de klant de producten afhaalt dan geschiedt dit uiteraard voor rekening en risico van de klant.
  7. Indien de klant een derde betrekt voor het plaatsen of monteren van de producten dan is van Stijn Bouwmaterialen niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, het wordt de klant aangeraden om individuele afspraken met de derde partij vast te leggen.

  Artikel 9 Zakelijke klanten

  1. Indien van Stijn Bouwmaterialen zakendoet met zakelijke klanten dan zullen de afspraken omtrent de aangelegenheid te allen tijde schriftelijk vastgelegd worden.
  2. Na akkoord op de overeenkomst zal van Stijn Bouwmaterialen een aanbetalingsfactuur – ter hoogte van 50% – verzenden, deze factuur dient uiterlijk 1 dag voor de levering voldaan te zijn. Indien de betaling uitblijft zal van Stijn Bouwmaterialen de levering op kosten van de zakelijke klant opschorten tot het moment van voldoening van de factuur.
  3. De rest factuur zal na de levering verzonden worden aan de zakelijke klant en dient uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur voldaan te worden door de zakelijke klant.
  4. Producten geleverd aan zakelijke klanten worden geleverd met een eigendomsvoorbehoud, na algehele voldoening van de som zal het eigendomovergaan naar de zakelijke klant. Het is de zakelijke klant niet toegestaan deze producten/goederen te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen. De zakelijke klant dient dit aan zijn afnemers te vermelden, indien de zakelijke klant dit nalaat dan handelt hij voor eigen rekening en risico.
  5. Zakelijke bestellingen dienen niet via de reguliere webshop geplaatst te worden maar kunnen gedaan worden door rechtstreeks contact op te nemen met van Stijn Bouwmaterialen.
  6. Het is niet toegestaan voor de zakelijke klant om de factuur naar eigen inziens te verminderen dan wel aan te passen of te verrekenen. Dit kan slechts met schriftelijke toestemming van van Stijn Bouwmaterialen.

  Artikel 10 Privacy

  1. Van Stijn Bouwmaterialen hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

  Artikel 11 Geschillen

  1. Op alle producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

  Artikel 12 Overige bepalingen

  1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de werkzaamheden van van Stijn Bouwmaterialen tot stand zijn gekomen behoren toe aan van Stijn Bouwmaterialen. Hierbij valt o.a. te denken aan:

   a. Documenten ten uitvoering van maatwerk
   b. Tekeningen
   c. Informatie van onze website
   d. Overige intellectuele scheppingen
  2. Van Stijn Bouwmaterialen is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.